https://cultura.paeria.cat/   cultura@paeria.cat   973 700 393

 
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ DE PROGRAMACIÓ CUTURA LLEIDA
* Obligatori

Les dades recollides s’incorporaran i tractaran en l’activitat de tractament Butlletins informatius i comunicacions, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la plaça Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és l’enviament de butlletins informatius i comunicacions de l’Ajuntament de Lleida a les persones interessades. El tractament de dades queda legitimat amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). Les dades personals no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat. INFORMACIÓ DETALLADA a l’adreça www.paeria.cat/protecciodades/butlletins-comunicacions/ca